Структура

Персоналът в ОДК се дели на педагогически специалисти и непедагогически персонал:

1. Към педагогическите специалисти се отнасят: директор, заместник-директор, учебно-творческа дейност, учители, корепетитор

2. Към непедагогическия персонал се отнасят кариерни консултанти, главен счетоводител, домакин, организатор дейности, хигиенист.

Вертикални и линейни връзки на подчинение:

1. Заместник-директорът е на пряко подчинение на директора;

2. Организаторът е на подчинение на директора и заместник-директора;

3. Учителите и кариерните консултанти са подчинени на директора и на заместник-директора;

4. Главният счетоводителят е на пряко подчинение на директора;

5. Домакинът е на подчинение на директора;

6. Хигиенистите са на подчинение на директора и на заместник-директора.