Математика

В школата по математика се обучават ученици от 4-ти и 7-ми клас, на които им предстои изпит за Национално външно оценяване /НВО/.

Математиката е творческа дейност, изискваща специфични мисловни умения и методи, а не механично повтаряне на заучени правила. Прилагането на математическите умения е интелектуално приключение, което изисква математически знания, въображение, логическо мислене, съобразителност и последователност. Учениците се научават да съобразяват и комбинират различни знания и връзки и да аргументират своето решение. Насочва се дейността им към разсъждаване  и творческо прилагане на усвоените знания.

Математиката в началните класове 1-4 интегрира аритметични, геометрични и алгебрични знания, като водещи са аритметичните, при които акцентът е върху усвояването на естествените числа и действията с тях.

Обучението по математика в 7-ми клас е важен етап от изучаването на математически знания в училищния курс. С него се поставя началото на систематичното изложение на знания и строгото математическо доказателство на основни твърдения. 

Курсът на обучение  е насочен към:

  • Развитие на логическо мислене;
  • Развитие на умения за комбинирано прилагане на различни знания;
  • Придобиване на умения за подбор на рационален подход при решаване на задачи;
  • Ученикът се учи да анализира получения резултат и при необходимост да смени подхода в процеса на решаване на конкретна задача;
  • Разширяване на знанията на учениците за съставяне на математически модел при решаване на текстови задачи.

В края на обучението има часове за самостоятелно решаване на тестове за НВО и оценяване на постигнатите резултати от всеки ученик. Заделено е време за коментар на допуснатите грешки и решаване на типови задачи от съответния вид.

 За записване на учениците родителите подават заявление по образец в ОДК “Ние, врабчетата”

Ръководител на школата:

Мими Цочева, ст.учител в ОДК “Ние, врабчетата”