Кариерно ориентиране и консултиране

Национален портал за кариерно ориентиране на учениците

От началото на 2018г. в дейностите на ЦПЛР – ОДК “Ние, врабчетата” – гр. Монтана се включва и кариерно ориентиране, информиране и консултиране на ученици, родители и граждани. Тези дейности се осъществяват от кариерни консултанти, извървали дейността преди това в Център за кариерно ориентиране – гр. Монтана. Консултантите ще оказват помощ и подкрепа на ученици, изправени пред избор на образование и/или започване на работа. Те ще бъдат информирани за профилите, специалностите и професиите, предлагани в средните и висши училища и актуална информация за пазара на труда.

Със своята дейност консултантите ще подпомагат педагогически съветници, класни ръководители и учители като осъществяват индивидуални консултации и групови обучения, използвайки разнообразни инструмени: интерактивни упражнения, ролеви игри, тренинги за формиране на умения и за вземане на решения, решаване на казуси, организиране на ученически форуми, професиографски екскурзии и дискусии по тематични филми.

Услугите по кариерно ориентиране са достъпни за всички ученици и родители и са напълно безплатни.

Какво е кариерното ориентиране?

Кариерното ориентиране и развитие е процес, който протича през целия живот на човека. Той включва образование, професия, работа и дейности.  Важна роля имат и заниманията през свободното време, свързани с предпочитанията на отделния човек.

Предлаганата услуга „кариерно информиране” е процесът, в рамките на който кариерният консултант дава актуална и пълна информация за възможностите на образователната система в България, за прехода от образование към заетост на всички ученици, родители и граждани. Кариерно информиране може да се проведе индивидуално или в група.

Предлаганата услуга „кариерно консултиране” е процесът, в рамките на който кариерният консултант оказва съдействие на учениците, за да вземат добри решения за професионалния и личния си избор и на родителите, за да подкрепят децата си в този избор. Кариерно консултиране може да се проведе индивидуално и/или в група.

Кариерно консултиране могат да потърсят учениците, които искат:

 • да открият кои са най-подходящите за тях области на образование и обучение – природо-математически, технически, хуманитарни, социални, езикови, изкуство, спорт и др.
 • да разберат кои са най-подходящите за тях професии, специалности и области на дейност;
 • да се информират за училища, университети, прием по профили, професии и специалности;
 • да се запознаят с реда и условията за постъпване в тях;
 • да открият информация за работни позиции и работодатели;
 • да се подготвят да кандидатстват така, че да бъдат назначени и да започнат работа

Кариерно консултиране могат да потърсят и ученици, които вече са избрали и се обучават в гимназиална степен на образование, но искат:

 • да променят посоката/профила си на образование в рамките на средното или по-нататък във висшето образование;
 • да проверят верността и устойчивостта на направения избор, да  планират бъдещите стъпки в кариерното си развитие;
 • да допълнят универсалните си знания с нови знания и умения.

Кариерното консултиране най-често се провежда с кариерен консултант в  индивидуални сесии:

 • срещите могат да бъдат една или няколко в зависимост от потребностите на учениците/или родителите. Предварително се уточняват нуждите от консултиране, съдържанието, времето и продължителността на консултирането;
 • процесът на консултиране приключва, когато ученикът и родителите са удовлетворени от постигнатите резултати.

Какви са ефектите от консултирането:

 • научавате и откривате себе си – вашите силни страни, индивидуални характеристики и качества, области за развитие;
 • научавате повече за нещата, които определят изборите ни – нашите мечти, желания, ценностите, стремежа към успех – нещата, които осмислят живота ни;
 • придобивате нови знания и умения за това как да вземате решения;
 • развивате умението да общувате и да разбирате себе си, което ще подпомага контактите ви в училищна или в работна среда.

Кариерното информиране и консултиране в група е отворено обучение, в което кариерните консултанти подпомагат учениците:

 • да се ориентират в многообразието от училища, форми на обучение, профили и области на образование, професии и специалности;
 • да открият силата на възможностите и желанията си, както и бариерите, които трябва да преодоляват за да постигнат мечтите си;
 • да обменят опит с връстници, други участници в групата.

Основни методи, използвани от кариерните консултанти:

 • индивидуално консултиране;
 • групова работа: интерактивни упражнения; обсъждане; дискусия; решаване на казуси; тренинги; ролева игра, форуми.

Контакти с кариерните консултанти:

 • можете да посетите Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс “Ние, врабчетата” – гр. Монтана, пл. “Славейков” №1;
 • можете да се свържете по телефонтел – 096/306 404, 1878 519 219
 • можете да се свържете по електронна поща – odk_montana@abv.bg